جشنواره غذا

جشنواره غذا در دبستان هوشمند دکتر حسابی

این جشنواره با هدف ترویج غذای سالم و تحریک حس همکاری دانش آموزان با خانواده٬برگزار گردید.

دانش آموزان با اشتیاق فراوان غذای همدیگر را داوری میکردند.در پایان به تمامی کسانی که در این مراسم همکاری نمودند ٬ کادوی اهدا گردید.