اخبار, مراکز آموزش از راه دور, مرکز آموزش از راه دور شعبه سیدی, مرکز آموزش از راه دور شعبه طرق

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از آموزشگاه راه دور دکتر حسابی

در مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ حضور تیم ناظران در مدرسه آموزش از راه دور دکتر حسابی با تقدیر از زحمات کادر آموزشگاه در راستای فعالیت های به عمل آمده ایجاد انگیزه برای مجموعه شد.

 

کلمات کلیدی