اخبار, مرکز آموزش از راه دور شعبه طرق

برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۶-۹۷ آموزشگاه از راه دور (بزرگسالان)دکتر حسابی در مقاطع تحصیلی راهنمایی ودبیرستان از تاریخ ۹۷/۳/۱ شروع وتا تاریخ ۹۷/۳/۲۴ ادامه دارد.

آدرس حوزه های امتحانی این آموزشگاه بشرح زیر است:

حوزه نهایی پیش دانشگاهی :دبیرستان رضوی شهید رستمی۴۴-خیابان دوم-سمت چپ

حوزه نهایی سوم دبیرستان:چهارراه عنصری-عنصری غربی ۱۳-دبیرستان ۱۷ شهریور

حوزه امتحان داخلی دبیرستان و راهنمایی:جمهوری اسلامی ۱۷- بزرگمهر ۱۸ دبستان پسرانه هوشمند دکتر حسابی

شایان ذکر است که آموزشگاه طرق از تاریخ ۹۷/۳/۱ تا پایان ایام امتحانات تعطیل میباشد.