تاریخ ارزشیابی

نام ارزشیابی

سه شنبه ۹۴/۰۷/۲۸

ارزشیابی املاء (از درس محله ی ما و زنگ ورزش می باشد.)

چهارشنبه ۹۴/۰۷/۲۹

ارزشیابی علوم (از فصل یک و فصل ۲ می باشد.)

پنجشنبه ۹۴/۰۷/۳۰

ارزشیابی ریاضی (از فصل ۱ می باشد.)