۱- به ازای معرفی هر دانش آموزان دختر برای ادامه تحصیل از سیکل تا پیش دانشگاهی به موسسه ما ۵۰۰۰۰ تومان پاداش بگیرید.

۲- به ازای معرفی یک مشتری به ۳۳۱۵۱-۰۵۱ (سیستم مکانیزه فروش غذا) درصدی از فاکتور فروش هر غذای فرد معرفی شده به حساب شما واریز می شود.