جهت دریافت گواهینامه مهارت برنامه ریزی امور خانواده به سرکار خانم طالبیان مراجعه نمایید.