ارزشیابی

جدول ارزشیابی بعضی دروسِ پایه ی سوم-ویژه ی مهرماه
تاریخ ارزشیابی نام ارزشیابی سه شنبه ۹۴/۰۷/۲۸ ارزشیابی املاء (از درس محله ی ما و زنگ ورزش می باشد.) چهارشنبه ۹۴/۰۷/۲۹ ارزشیابی علوم (از فصل یک و فصل ۲ می باشد.) پنجشنبه ۹۴/۰۷/۳۰ ارزشیابی ریاضی (از فصل ۱ می باشد.)
ادامه مطلب