نوشته‌ها

به منظور مشارکت اولیاء گرامی در امر آموزش وارتقاء سطح کیفیت های آموزشی ،جلسات زمانبندی شده وکلاسی با اولیاءکلید خورد.به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی ، حضور پر رنگ اولیاءدانش آموزان در فضای مجازی،از جمله اقدامات هدفمند در رعایت دستورالعمل های بهداشتی است .در این جلسه آقای کریم پروایی موضوعات آموزشی وپرورشی وتاکیدات لازم مبنی بر مراقبت از دانش آموزان در فضای بحرانی فعلی را ارئه نمودند.ایشان همچنین از زحمات اولیاءپیرامون هدایتگری ونظارت بر کار آموزشی در منزل تشکر ویژه داشتند.پیرو این نقش مهم ارتباط خانه ومدرسه وتعامل اولیاء را یاد آوری نمود.مدیر پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی از عنوان معلم یار نیز برای اولیاء استفاده کرد وبه جمله ی معروف ایران را سراسر مدرسه کنیم هم اشاره نمودند