نوشته‌ها

Photo0365یکی ازمفرح ترین روزها درپیش دبستانی برای نوآموزان عزیز شنبه می باشد.

زیرا نوگل های عزیزم به سالن ورزشی می روندوباشادی وهیجان به ورزش موردعلاقه شان یعنی فوتبال می پردازند.

مهم ترین فوایدورزش عبارتنداز :

  1. مغزرابه فعالیت وامی دارد.چون ورزش جریان خون رابه سمت مغز افزایش می دهد.
  2. وضعیت گوارشی رابهبود می بخشدوعبورغذاازرودهاراتسریع می کند.
  3. گنجایش ریه هابیشترمی شود ودرنتیجه اکسیژن بهتر وبیشتری به بدن می رسد.
  4. وهمچنین رشد ونمو بهترانجام می گیرد.