نوشته‌ها

Photo0445اگرتابه حال به گنجینه های موزه مرکزی آستان قدس رضوی سری نزده اید ,حسابی ضررکرده ایدو

بازدیدیکی ازدیدنی ترین موزه های کشور راباکلی چیزهای دیدنی وزیباازدست داده اید.

اماهنوزدیرنشده ,درنخستین فرصتی که پیش آمد وبه زیارت امام رضا(ع) رفتید وقت بگذارید ویک سری هم به موزه آستان بزنید.

این فرصت زیبا قسمت نوآموزان پیش دبستانی هم شد وبرای بازدید ازموزه آستان همراه بادیگردانش آموزان دبستانی ومعلمین رفتنند.

.همه ی قسمت های موزه برای عزیزان پیش دبستانی جالب بود ولی از طبقه ای که درآن  انواع ماهی هاو  تفنگ ها وکره بود بیشتر لذت بردنند.آنها بااحترام درموزه قدم می زدنند وسعی می کردند همه چیز رابادقت نگاه کنند وآنهارادرخاطربسپارند.

نوآموزان عزیز احساس خیلی خوبی داشتند وسؤالات مختلفی می پرسیدند.

امیدوارم همه این شکوفه های بهشتی درپناه علی ابن موسی الرضا (ع) شادوسربلند زندگی کنند.                  آمین یارب العالمین…